Vesti

Koliko smo blizu savremenom lečenju u Srbiji?

pva-sistem.png
08.04.2016

Magazin Diplomacy & Commerce u saradnji sa britanskim časopisom Ekonomist je organizovao stručni skup „Koliko smo blizu savremenom lečenju u Srbiji?“. Ovaj stručni skup je održan 8. aprila 2016. godine i tema mu je bila mogućnosti i prednosti usvajanja sistemskog i transparentnog rešenja sa antikorupcijskim mehanizmom za stavljanje lekova na pozitivnu listu – takozvanog „Sistema za pragmatičnu procenu vrednosti – PVA sistema“.

O potrebi za definisanjem kriterijuma za uvođenje lekova na pozitivnu listu i karakteristikama „PVA sistema“ govorili su renomirani domaći i međunarodni stručnjaci, među kojima i profesor sa Harvard Univerziteta, Džon Mekdonou i profesor sa Korvinus Univerziteta, David Danko.

„PVA“ sistem predstavlja jednostavni bodovni sistem za procenu zdravstvenih tehnologija koji obuhvata sve relevantne aspekte procesa odlučivanja, a koji pomaže unapređenju isplativosti lekova uz minimalne izmene u zdravstvenoj regulativi. Ovakav pristup je od naročite važnosti za unapređenje lečenja osoba koje dobijaju dugoročnu i skupu terapiju, među kojima su HIV i Hepatitis C.

Na stručnom skupu je učestvovala predstavnica Q-kluba, Nada Mićić.

 

Radni sastanak povodom nacionalnog izveštaja odgovora na HIV i AIDS

sastanak-kancelarija-hiv.png
01.04.2016

U petak 1. aprila 2016. godine je u prostorijama Nacionalne kancelarije za HIV održan nacionalni sastanak pripreme izveštaja za UNAIDS/WHO/UNICEF-a i Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti o napretku odgovora na HIV i AIDS u Republici Srbiji za 2015. godinu.

Na ovom radnom sastanku su se okupili predstavnici državnih i zdravstvenih institucija i organizacija civilnog sektora koji su svojim radom uključeni u nacionalni odgovor za HIV. Priprema izveštavaja je podrazumevala retrospektivni pregled obavljenih aktivnosti i napredaka načinjenih u nacionalnom odgovoru na HIV i AIDS i poređenje sa rezultatima postignutim prethodnih godina – u zavisnosti od zahteva izveštaja.

Jedan od zaključaka sastanka je da je odgovor u 2015. godini bio osetno slabiji nego prethodnih godina, što je posledica prestanka podrške Globalnog Fonda. Programi su se smanjili u skoro svim oblastima odgovora na HIV i AIDS. Za mnoge aspekte odgovora na HIV i AIDS nedostaju relevantni podaci, kao i održivo finansiranje za sprovođenje ciljanih tematskih programa ključnim populacijama i podrške za osobe koje žive sa HIV-om. I dalje je vrlo visok nivo stigme i diskriminacije. Povrh toga, broj identifikovanih osoba koje žive sa HIV-om raste i u 2015. je bio najviši od 1987. godine.

Na ovom radnom sastanku je učestvovao i predstavnik Q-kluba.
 

 

Konferencija za medije povodom rezultata testiranja na HIV

konferencija-batut.png
29.03.2016

Na Institutu zа јаvnо zdrаvljе Srbiје „Dr Milаn Јоvаnоvić Bаtut” je 29. marta 2015. godine održana коnfеrеnciјa zа mеdiје pоvоdоm оbјаvljivаnjа rеzultаtа tеstirаnjа nа HIV tокоm nаciоnаlnih каmpаnjа rеаlizоvаnih кrајеm 2015. gоdinе – Evropske nedelje testiranja na HIV i hepatitis i Svetski dan odgovora na HIV. Q-klub je bio deo aktivnosti sprovođenih u ovim kampanjama i jedan od motivatora za implementaciju Evropske nedelje testiranja.

Na konferenciji su se medijima obratili dirекtоr Institutа zа јаvnо zdrаvljе Srbiје „Dr Milаn Јоvаnоvić Bаtut”, dоc. dr sc. med. Drаgаn Ilić, pоmоćniк ministrа zdrаvljа u Vlаdi Rеpubliке Srbiје, dr Vеsnа Кnjеginjić, šеficа Каncеlаriје Svеtsке zdrаvstvеnе оrgаnizаciје zа Srbiјu, dr Miljаnа Grbić, šеficа sаvеtоvаlištа zа DPST u Zаvоdu zа zаštitu zdrаvljа studеnаtа Bеоgrаd, prim. dr sc. med. Milа Pаunić i predsednik upravnog odbora Asocijacije Duga, Aleksandar Prica.

Nа коnfеrеnciјi su prеdstаvljеni rеzultаti i isкustvа tокоm rеаlizаciје dоbrоvоljnоg, pоvеrljivоg ili аnоnimnоg sаvеtоvаnjа i tеstirаnjа nа HIV nа tеritоriјi Rеpubliке Srbiје u nоvеmbru i dеcеmbru 2015. gоdinе, а u окviru каmpаnjа pоvоdоm оbеlеžаvаnjа Еvrоpsке nеdеljе tеstirаnjа nа HIV i hеpаtitisе i Svеtsкоg AIDS dаnа. Prеdstаvljеni su i еpidеmiоlоšкi pоdаci u vеzi sа nоvооtкrivеnim оsоbаmа inficirаnim HIV-оm u Srbiјi tокоm 2015. gоdinе.

Članovi panela su akcentovali da je dоbrоvоljnо sаvеtоvаnjе i tеstirаnjе nа HIV коd vulnеrаbilnih grupа stаnоvništvа sа rizičnim pоnаšаnjеm, оdnоsnо оsоbа pоd riziкоm оd infекciје, prеpоznаtо као јеdnа оd priоritеtnih акtivnоsti u svim zакоnsкim i drugim rеlеvаntnim dокumеntimа Rеpubliке Srbiје rаdi rеduкciје оbоlеvаnjа i umirаnjа оd AIDS-а i prеvеnciје prеnоsа HIV infекciје nа drugе, tе dа је u nаrеdnоm pеriodu nеоphоdnа sаrаdnjа držаvnоg i civilnоg sекtоrа u оblаsti prоmоciје rаnоg diјаgnоstiкоvаnjа аsimptоmаtsке HIV infекciје i pružаnjа pоdršке dа sе tеstirаnjе nа HIV rеаlizuје u јоš vеćеm оbimu i vаn zdrаvstvеnih ustаnоvа, као i nа rеduкciјi stigmе i disкriminаciје pоvеzаnе sа HIV-оm.

 

Sastanak sa kompanijom Medicopharmacia

medicopharmacia.png
08.02.2016

Sastanak izmedju Q-kluba i kompanije Medicopharmacia, predstasvništva iz Hrvatske i Srbije, održan je u Beogradu 8. februara 2016. godine. Predstavnik kopanije Medicopharmacia iz Hrvatske bio je gospodin Emin Džanić, predstavnica Medicopharmacia iz Srbije Bila je gospođa Nataša Budimčić, a Q-klub je na sastanku predstavljala predsednica, gospođa Nada Mićić. Tema sastanka bila je potencijalna buduća saradnja između Q-kluba i Medicopharmacie.

 

BIHIVA evropska hiv/hepatitis C konferencija

ehhc.JPG
17.12.2015

Evropska HIV/HCV Konferencija održana je ove godine u Londonu, u periodu od 10-11. decembra 2015. godine, u saradnji sa Britanskim HIV udruženjem (BHIVA).

Ovogodišnju konferenciju otvorio je dr Sanjay Bhagani sa uvodnom temom o ozbiljnosti HIV/HepC koinfekcije, koja prevazilazi granice zapadne Evrope.

Na ovogodišnjoj konferenciji je i dalje kao jedno od ključnih problema bilo ukazivanje na političko i javno zanemarivanje ovog ozbiljnog zdravstvenog problema kao i nedovoljnog interesovanja za dalje istraživanje i razvoj vakcine protiv HCV. Danas u svetu sa HIV infekcijom zivi preko 36 miliona ljudi, dok sa hepatitisom B i/ili C više od 400 miliona ljudi.

Svrha konferenije bila je ukazivanje  na ozbiljnost sa kojim se Evropa, a i svet trenutno suočavaju, kao i potreba da se podigne svest političkih vlada u zemljama gde se ovaj problem zanemaruje. Iako je Svetska zdravstvena organizacija usvojila globalnu strategiju o prevenciji i lečenju HCV/HBV, njena dalja implementacija u većini evropskih zemalja predstavlja alarmantnu situaciju i ozbiljan izazov. Kao primer je navedena Rusija (u kojoj živi preko 5 miliona osoba sa HCV-om, a gde država zanemaruje lečenje tih osoba) kao i pojedine zemlje istočne i jugoistočne Evrope koje na žalost slede primer Rusije i zanemaruju ovaj ozbiljan problem, a gde je lečenje izuzetno skupo (Poljska, Ukrajina, Mađarska, Hrvatska, Srbija).

O ovom problemu i efikasnim načinima izgradnje infrastruktura za testiranje (prevenciju), dijagnostiku i lečenje pacijenata govorila je profesorka dr Mojca Matičić, sa Univerziteta Medicinskog Centra u Ljubljani (Slovenija). Profesorka je ukazala da je u Sloveniji program prevencije HCV efikasan u istoj meri kao i program preveniranja HIV infekcije. Testiranje i lečenje HCV je sugerisano kao strategija smanjenja pojave HCV kod osoba koji intravenski koriste drogu (u terapiji je u Sloveniji dostupan intraferon, kao i pojedini DAAs). U Sloveniji, gde je program smanjenja štete (harm reduction program) sproveden još od ranih 90-tih, prevalencija je jedna od najnižih u ovoj regiji. Osobe koje su bile podvrgnute terapiji, pokazale su znatno poboljšanje i promene u daljem životu, oporavku od korišćenja droga, zdravije životne navike i dr.

Ovogodišnja konferencija bila je izuzetno značajna i zanimljiva po sadržaju od kojih vam izdvajamo samo nekoliko:

Izuzetno predavanje dr Fabien Zoulima (Hospites Civils de Lyon, Francuska) o nužnosti dostupnosti i obezbedjivanju novih, savremenijih terapija za lecenje HBV infekcije. Za lečenje hepatitisa B se i dalje koristi α-interferon, međutim samo kod 3% pacijenata se pokazala uspešnost izlečenja ovom terapijom. Danas se sve više u kliničkom istraživanju procenjuje da je ključ budućeg pronalaženja adekvatnije terapije u targetiranju ccc-DNK.

Predavanje dr David Pinata (Imperial College Healthcare NHS Trust, London) u mnogome je istekao problem jetre i šta se dešava kada jetra oboli usled nelečenja HCV-a. Govorio je o kanceru jetre tzv. hepatocelularnom karcinomu, koji predstavlja ozbiljnu pretnju kod osoba sa HBV i HCV infekcijom. Francuska klinička studija Mortavic pokazuje da se u 40% slučajeva ova vrsta kancera razvija kod HCV koinficiranih pacijenata. Rana dijagnoza uz fibrosken i redovni monitoring (uz PCR-viral load test), kao i adekvatna novija terapija  može da spreči nastanak ili dalju progresiju ovog tipa kancera kod osoba koje žive sa hepatitisom B/C.

Profesor dr Vincent Malleta govorio je o tome šta se dešava nakon što se jetra oporavi i izleči od hepatitisa C (savremena terapija omogućava potpuno izlečenje i dalju progresiju oboljenja jetre - fibrozu ili cirozu. Očekivani životni vek kod osoba na ovim terapijama je kao i kod prosečne zdrave osobe. no što je izuzetno bilo zanimljivo je predavanje dr Antonia Rivera-Juareza (Maimonides Institute od Biomedical Research, Cordoba) i dr Harry Daltona (Royal Cornwall Hospital, UK) o prisutnosnti HEV infekcije i ozbiljnosti virusa koji se u najvećoj meri prenosi putem kontaminirane hrane - nedovoljno kontrolisanom hranom pretežno svinjskom, direktnog kontakta – preko krvi, dojenja, a za razliku od HBV ili HCV, ovaj virus napada neurološki sistem osobe, ostavljajući degenerativne i fatalne posledice. Lečenje ili terapija i dalje su nedostupne za ovu vrstu virusa.

Kao poslednja dva od mnogobrojnih zanimljivih sadržaja, izvojili bismo predavanje dr Svilena Konova iz Evropske AIDS treatment grupe, koji je predstavio rezultate istraživanja u saradnji sa većinom evropskih organizacija i o pristupu HCV terapiji i lečenju u evropskim zemljama. Ovo su bili rezultati: od ukupno 34 zemalja u kojima su podaci prikupljeni i uporedjeni sa rezultatima Svetske zdravstvene organizacije - 12 zemalja od ukupno 34 nema uopšte pristup DAAs grupama lekova, uključujući pre svega Srbiju i Makedoniju. Napomenuto je da većina zemalja nema ni nacionalni plan i strategiju prevencije i lečenja hepatitisa (u koji je Srbija takođe navedena kao zemlja).

Poslednje, ali i svakako važno po sadržaju bilo je predavanje dr David Stuarta iz Dean Street 56 HIV klinike, koji je predstavio metodologiju rada klinike i glavne izazove sa kojima se osobe koje konzumiraju chem droge suočavaju, i problematiku ChemSex-a.

Na ovogodišnjoj konferenciji je ispred Q-klub udruženja, učestvovao Denis Memisević.

Više fotografija sa konferencije možete pogledati na Twitter strani Q-kluba

 
 
AIDSresurs

Izveštaj 5 godina

APR