Vesti

HIV organizacije apeluju za nastavak izvođenja D:A:D studije

DAD_logo.jpg
25.02.2015

Više od 150 organizacija potpisnika je pružilo jaku podršku nastavku D:A:D studije.

Budući da se lekovi protiv HIV-a koriste u kombinacijama sa drugim lekovima, pošteno je da kompanije koje proizvode i prodaju ove lekove sarađuju na ovoj studiji koja proučava dugoročnu bezbednost korišćenja anti-HIV lekova.

Apelujemo na kompanije: AbbVie, Bristol-Myers Squibb, Gilead Sciences, Janssen, Merck Sharpe Dohme i ViiV da nastave sa finansiranjem ove studije.

Finansiranje bi takođe moralo da omogući uključivanje novih pacijenata u D:A:D bazu podataka za period od narednih pet godina, budući da će mnogi početi sa terapijom koristeći novije lekove protiv HIV-a.

D:A:D studija je predstavljala izvanrednu saradnju više od 15 godina

Od 1999 u studiji su učestvovali

 • Američka i evropska agencija za bezbednost lekova (FDA i EMA)
 • Farmaceutske kompanije koje proizvode lekove protiv HIV-a
 • Nezavisni naučnici i istraživači
 • Predstavnici HIV zajednice

Šta je D:A:D studija do sada pokazala?

D:A:D studija je originalno pokrenuta zarad proučavanja efekata lekova na bolesti jetre i srca. Od tada je D:A:D studija odgovorila na mnoga pitanja dugoročne bezbednosti korišćenja lekova, među kojima su:

 • Rizik od retkih neželjenih dejstava pojedinačnih lekova
 • Veza između lekova protiv HIV-a i promene oblika tela
 • Veza između lekova protiv HIV-a i krvni pritisak
 • Dugoročna bezbednost korišćenja lekova protiv HIV-a po jetru
 • Koinfekcija HIV-a i hepatitisa
 • Novi rizik po oboljenja srca specifičan za HIV
 • Uzroci i rizici za smrtni ishod kod HIV pozitivnih ljudi
 • Veza između lekova protiv HIV-a i oboljenja bubrega
 • Veza između HIV-a i raka, pogotovu kancera nespecifičnih za AIDS
 • Veza između lekova protiv HIV-a i dijabetesa
 • Veza između lekova protiv HIV-a i šloga

Zašto je potrebno da se D:A:D nastavi?

D:A:D studija je od kritične važnosti iz sledećih razloga:

Rezultati ove studije ljude motivišu da počnu da koriste anti-HIV terapiju. Studija je nezavisna i daje rezultate iz života (uključuje i ljude koji su generalno manje zastupljeni u studijama, između ostalog i žene)

 • Zato što se sada sa korišćenjem anti-HIV terapije počinje ranije, sa nižim brojem CD4 ćelija.
 • Zato što D:A:D studija može otkriti probleme vezane za bezbednost lekova za koje još uvek ne znamo.
 • D:A:D može da proučava rizike u specifičnim grupama ljudi koji žive sa HIV-om. Na primer prema godinama kada su se inficirali, prema polu, etičkoj pripadnosti, rasi, seksualnoj orijentaciji, korišćenjem zabranjenih droga, prema životnom dobu, naročito kod omladine i kod starijih ljudi.
 • ARV terapija se koristi čitavog života. Zato su potrebne informacije o korišćenju ovih lekova i klasa lekova tokom čitavog života, što uključuje i informacije o podnošenju lekova i klasa lekova kao i informacije o reverzibilnosti toksičnosti kod promene lekova
 • D:A:D može identifikovati probleme vezane za bezbednost korišćenja lekova u kombinaciji sa lekovima ili klasama lekova. Ovo uključuje nove inhibitore integraze (raltegravir, elvitegravir, dolutegravir). Može da proučava nove lekove kao što su etravirin, kobicistat i nove verzije tenofovira (TAF)
 • Potrebno je da znamo više o generičkim lekovima i kombinacijama generičkih i brendovanih lekova
 • Potrebno je da znamo više o dugoročnim interakcijama i bezbednosti dugoročnog korišćenja

Ukoliko se dozvoli da se D:A:D studija okonča neke stvari će biti zauvek izgubljene.

U slučaju javljanja novog problema vezanog za bezbednost korišćenja lekova, neće biti moguće osloniti se na rezultate 16-godišnjeg kontinuiranog istraživanja.

Zato apelujemo na gore navedene kompanije da podrže D:A:D studiju u narednih pet godina. Daljim finansiranjem ove kompanije će pokazati svoju povećenost ljudima koji žive sa HIV/AIDS-om.

Ovo istraživanje je od ogromne važnosti za milione ljudi koji žive sa HIV/AIDS-om, a rezultati studije direktno utiču na naše živote.

Nadamo se da ste i vi spremni da podržite D:A:D

Detalje inicijative i spisak organizacija potpisnika možete videti ovde.

 

Trening o pravilnoj primeni ARV terapije

tl-naslovna.jpg
08.02.2015

Udruženje građana Q-klub, uz podršku European AIDS Clinical Society (EACS), organizovalo je trening/obuku o pravilnoj primeni ARV terapije, u periodu od 6. do 8. februara 2015. godine, u Beogradu (hotel Srbija).

Cilj treninga je bio da obuči polaznike o pravilnom korišćenju ARV terapije, da ih upozna sa osnovnim mehanizmima vršnjačkog savetovanja i omogući im da u budućnosti, budu obučeni da savetuju, edukuju i šire pravovremene, tačne i precizne informacije o ARV terapiji i njenom posvećenom korišćenju.
Pravilno korišćenje ARV terapije kao i potpuna posvećenost terapiji je od krucijalnog značaja za sve osobe koje žive sa HIV-om jer im drastično poboljšava kvalitet života i sprečava dalju progresiju bolesti.

Na treningu je ukupno učestvovala 31 osoba (od kojih četiri lekara, četiri vršnjačka edukatora i 23 učesnika/aktivista). Učesnici su bili iz raznih gadova u Srbiji, kao i po jedan iz okolnih zamlja (Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Makedonije) čime je trening dobio i regionalni karakter.

Trening se sastojao od više predavanja, radionica i praktičnih vežbi, koje su se ticale najznačajnijih informacija u vezi sa pravilnom primenom ARV terapije, adherentnosti kao i osnovnim pojmovima o  HIV-u i AIDS-u.

Izdvojili bi smo predavanje doktorke Dubravke Salemović „o Prirodnom toku HIV infekcije i otpočinjanja sa terapijom“  i doktorke Jovane Kušić „Uvod u ART, grupe lekova i rezistencija“ kao i predavanje profesora Đorđe Jeftovića, sa temom: „Imunološki sistem, virusologija, CD4 i broj virusnih kopija“, kao i doktorke farmakologije Gordane Dragović Lukić na temu: „Adherencija“. U toku ovih predavanja, učesnici su se upoznali sa svim bitnim pojmovima i terminima koji se tiču virusa HIV-a, njegovog porekla, progresijom i revolucijom u otkrivanju ARV lekova, koji su omogućili da se sa ovom hroničnom bolešću danas normalno živi.

Takođe, polaznici su se upoznali sa nekim od najnovijih dostignuća u HIV medicini, kao što je terapija kao prevencija, upotreba terapije pre stupanja u rizičan kontakt (pre-ekspoziciona profilaksa PrEP) kao i upotreba terapije nakon rizičnog odnosa, da bi se umanjio eventualni rizik od dobijanja infekcije (postekspoziciona profilaksa PEP), a imali su prilke da saznaju i o važnosti i metodologiji kliničkih istraživanja.

Poslednjeg dana učesnici su imali prilike da os iskusnih vršnjačkih (peer) edukatora saznaju najosnovnije mehanizme u vršnjačkom savetovanju, kao i da kroz primere i radionice steknu praksu kako postupiti u različitim situacijama sa kojima se u životu mogu susresti i da budu spremni da pravovremeno reaguju i odgovore na pravi način i pomognu osobi sa problemom ili nedoumicama.

Osobe koje razumeju svoju terapiju i njen značaj u lečenju bolesti su izuzetno osnažene osobe. Oni su sposobni da pravovremeno reaguju na sve promene koje im se dešavaju, da pravilno donose odluke o svom lečenju, životnim navikama, odgovornosti, kao i da osnaže druge članove u njihovoj zajednici i podele svoje znanje i iskustva sa drugima, motivišući osobe da saznaju svoj status, a time blagovremeno na vreme otpočnu sa svojom terapijom, koja im može poboljšati, produžiti i omogućiti kvalitetan i uspešan dug život.

 

Stručni skup „Značaj nadzornih istraživanja za HIV/AIDS prevenciju“

dragan-ilic.jpg
06.02.2015

„Značaj nadzornih istraživanja za HIV/AIDS prevenciju“ je naziv stručnog skupa održanog u petak, 6. februara u Institutu za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“. Stručni skup je upriličen zarad predstavljanja rezultata četvrtog u nizu (bio)bihejvioralnog nadzornog istraživanja sprovedenom u periodu 2013/2014 među populacijama  pod povećanim rizikom od HIV-a i među osobama koje žive sa HIV-om. Stručni skup je bio i prilika za diskusiju o mogućnostima nastavljanja ključnih aktivnosti sprovođenih sa pomenutim populacijama  koje su bile implementirane u okviru HIV projekta Ministarstva zdravlja finansiranog iz sredstava donacije Globalnog fonda za borbu protiv side, tuberkuloze i malarije.

U periodu od 2007. do 2013. godine Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ je sproveo četiri serije (bio)bihejvioralnih nadzornih istraživanja. Cilj ovih istraživanja je praćenje odgovora na epidemiju HIV-a u Republici Srbiji, ali i planiranje adekvatnih mera i aktivnosti koje prate aktuelnu situaciju. Prestanak podrške Globalnog fonda predstavlja izazov za sve programe vezane za HIV u Srbiji, pa da zato treba posvetiti više pažnje realnoj situaciji i aktivnostima koje daju rezultate.

Istraživanjem koje je sprovedeno u 20 gradova Srbije obuhvaćene su populacije mladih smeštenih u institucije za decu bez roditeljskog staranja, mladih Roma, intravenske korisnike droga, populaciju muškaraca koji imaju seksualne odnose sa muškarcima, seksualne radnice, zatvorenici i osobe koje žive sa HIV-om.

Rezultati istraživanja su pokazali da je neophodno nastaviti sa programima prevencije koji su doprineli porastu dostupnosti i pristupačnosti preventivnih aktivnosti i veće obuhvaćenosti grupacija pod povećanim rizikom. 

Od naročitog interesovanja za nas bio je segment ove studije koji je radio procenu kvaliteta života koji žive sa HIV-om. Zaključci ovog dela studije bili su da su osobe koje žive sa HIV-om vrlo nezadovoljne svojim kvalitetom života, a da je za mnoge od njih razlog nezadovoljstva vezan za lošije imovinsko stanje i stepen nezaposlenosti veći od prosečnog za Srbiju, ali i za visok nivo diskriminacije sa kojom se suočavaju kao i nedovoljan odgovor sistema socijalne zaštite i nedovoljan nivo podrške. Istraživanje je pokazalo i veliko nezadovoljstvo dostupnošću CD4 i PCR testova na infektivnim klinikama koji su ključni za praćenje napretka ARV terapije. Istraživanje je pokazalo s druge strane da su osobe koje žive sa HIV-om vrlo zadovoljne dostupnošću ARV terapije, kao i da je i posvećenost terapiji dosta visoka, dok su najčešći razlozi za nepotpunu posvećenost terapiji neželjeni efekti terapije. Takođe je tokom godina rastao i broj osoba koje su koristile usluge civilnog sektora, a nevladinim organizacijama su se obraćali češće ljudi koji su imali neko iskustvo stigme i diskriminacije.

Glavne preporuke ovog segmenta istraživanja su bile da treba omogućiti izmene zakonske regulative kojima će se obezbediti institucionalni okvir za zbrinjavanje najugroženijih pripadnika PLHIV i poboljšanje dostupnosti socijalnih i zdravstvenih usluga za osobe koje žive sa HIV-om, potom da treba omogućiti održivost i unapređenje postojećih programa koji su do sada dali rezultate kao i da treba raditi na podizanju kapaciteta NVO i drugih organizacija koje pružaju podršku PLHIV populaciji, zatim da treba raditi na senzibilizaciji i edukaciji zdravstvenih radnika i drugih profesionalaca.

 

Izveštaj o radu za 2014. godinu

LOGO Q FB.jpg
29.12.2014

Tokom protekle 2014. godine Q-klub je nastavio sa programskim aktivnostima i sproveo nekoliko novih projekata. Sa zadovoljstvom vam predstavljamo Izveštaj o radu za 2014. godinu.

 

Studijska poseta organizacijama u Londonu

20141212_113441.jpg
12.12.2014

Prilikom boravka u Londonu  predstavnik Q-klub-a iskoristio je priliku i posetio neke od najinteresantnijih projekata u Engleskoj.

Svakako najmodernija klinika na svetu za lečenje polno prenosivih infekcija i ujedno testiranje je 56 Dean Steet. To je klinika koja izgledom više podseća na noćni klub ali pruža sve usluge testiranja, savetovanja i lečenja bez administrativnih barijera i formalnosti. Klinika je dobitnik brojnih nagrada i zaista predstavlja „čudo“ tehnologije i organizacije. Izuzetan primer kako se putem saradnje sa ugroženom zajednicom i bez puno formalizma mogu postići veliki rezultati. Domaćin je bio David Stuart.

HIV i-base je dugogodišnja partnerska organizacija Q-klub-a i jedan od najznačajnijih izvora informacija o ARV terapiji za pacijente i aktiviste. Imali smo priliku da posetimo prostorije organizacije i razgovaramo sa Simon Collins-om i ostalim zaposlenima. Dugujemo veliku zahvalnost HIV i-Base za nesebično deljenje informacija i proizvoda.

Takođe smo posetili King’s kliniku za lečenje HIV/AIDS-a u južnom delu Londona, na kojoj nas je primio Paul Clift, inače zaposlen na klinici kao predstavnik i savetnik pacijenata. Saslušali smo njegova iskustva i dobili puno informacija o načinu rada i uspostavljanju ovakve vrste usluge na klinici.

ACT UP London je zajedno sa drugim aktivistima, tokom naše posete, organizovao demonstracije ispred zgrade NHS-a tražeći uvođenje PreP-a u Engleskoj bez odlaganja. Prisustvovali smo i ovom skupu i propratili zanimljivu akciju aktivista.

Bila je ovo izuzetno interesantna nedelja u Londonu, gde smo dobili mnogo informacija i naučili od najboljih primera. Velika zahvalnost Ben Collins-u iz International HIV Partnerships koji je organizovao ovu studijsku posetu.

 
 
AIDSresurs

Izveštaj 5 godina

APR