Vesti

Poziv na tribinu

sprecavanje diskriminacije1.jpg
02.09.2014

Udruženje građana Q-klub (Centar za afirmaciju pozitivnog života) Vas poziva na tribinu Pravni okvir i primena instrumenata za borbu i zaštitu od diskriminacije lica čije zdravstveno stanje može biti osnov diskriminacije“.

Tribina će se održati u petak, 12. septembra 2014. godine u Medija centru u Beogradu (Terazije 3, mala sala na 3. spratu) sa početkom u 12 h.

Tribina se organizuje u okviru projekta  „Predrasude ne treba da sude“ koji je pod-aktivnost Koalicije za ravnopravnost KORAK, a finansira se sredstvima Evropske komisije. Cilj projekta je sprečavanje diskriminacije i povećanje tolerancije prema osobama koje žive sa bolestima, te njihovo prihvatanje kao ravnopravnih članova društva. Očekivani rezultat ovog projekta je veća vidljivost pravnih mehanizama za zaštitu od diskriminacije osoba čije zdravstveno stanje može biti osnov diskriminacije i podrška sprovođenju Strategije za borbu protiv diskriminacije. Na ovaj način želimo da utičemo i na promenu i usklađivanje javnih politika u određenim oblastima.

Fizičko i mentalno zdravstveno stanje je, oduvek, jedan od osnova po kome se prave neopravdane razlike između ljudi. Uzrok diskriminacije su najčešće strah od pojedinih bolesti i stigmatizacija lica koja od njih boluju. U prethodnih nekoliko decenija diskriminaciji lica s obzirom na njihovo zdravstveno stanje naročito je doprinela epidemija HIV infekcije, koja je otvorila brojna osetljiva pitanja usklađivanja potrebe za efikasnim merama suzbijanja bolesti i zaštite javnog zdravlja, i jednako važne potrebe poštovanja ljudskih prava. Veliki broj fizičkih i mentalnih bolesti ima izrazite socijalne implikacije, a posledice ovih bolesti ne ograničavaju se samo na lica koja su njima neposredno pogođena već je ugroženo čitavo socijalno okruženje u kojem bolesni žive.

U Srbiji je prisutna diskriminacija lica s obzirom na njihovo zdravstveno stanje. Generisana je postojanjem duboko ukorenjenih predrasuda nastalih usled raznih strahova, nedostatka osnovnog znanja i pogrešno usvojenih informacija o načinima prenosa infekcija ili prirode bolesti. Pojavni oblici diskriminacije su brojni i utiču na socijalno isključivanje ovih lica, kao na primer: uskraćivanje prava na primarno i sekundarno obrazovanje, gubitak posla i otežano zapošljavanje, odbijanje pružanja osnovne i hitne medicinske nege, medijske kampanje i senzacionalistička medijska otkrića kritičnih događaja sa učešćem lica koja žive sa bolestima, odbacivanje od strane porodice, izolacija u okviru obrazovnih ili zatvorskih i drugih ustanova, vređanje i omalovažavanje, prebijanje i fizičko maltretiranje lica koja žive sa bolestima.

Pravni okvir za zaštitu od diskriminacije u Republici Srbiji i institucije koje stoje na raspolaganju građanima pružaju mogućnost za efikasnu borbu protiv diskriminacije. Pitanje je da li osobe koje žive sa bolestima prijavljuju diskriminaciju, u kojim situacijama se najčešće susreću sa neravnopravnim odnosom i šta se može učiniti kako bi umanjila pojava diskriminacije na osnovu zdravstvenog statusa i unapredila zaštita ovih osoba.

Na tribini ćemo govoriti o mogućnostima za zaštitu od diskiminacije, kakva iskustva imaju institucije, a kakva udruženja pacijenata i sami pacijenti, i koje su perspektive primene Zakona o zabrani diskiminacje i drugih anti-diskriminacionih odredbi uključujući  Strategiju prevencije i zaštite od diskriminacije.

Na debati govore:

Relja Pantić – Stručna služba Poverenika za zaštitu ravnopravnosti

Milena Vasić – Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM

Uroš Rajaković – Udruženje HRONOS

Nenad Petković – Udruženje Q-klub

 

Biće nam velika čast i zadovoljstvo da Vi i Vaši saradnici/e prisustvujete debati.

Molimo Vas da, ukoliko ste u mogućnosti, Vaše učešće potvrdite na telefon 011 407 3536 ili na e-mail: office@q-club.org.rs

 

 

Saopštenje - Diskriminacija na osnovu zdravstvenog statusa

sprecavanje diskriminacije1.jpg
29.08.2014

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI –

DISKRIMINACIJA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA NA OSNOVU

ZDRAVSTVENOG STANJA

 

Centar za afirmaciju pozitivnog života Q-klub (Q-Club) obaveštava javnost da je Poverenica za zaštitu ravnopravnosti usvojila dva odvojena mišljenja kojima je utvrđeno da su Institut za mentalno zdravlje iz Beograda i Dom zdravlja Zvezdara iz Beograda prekršili propise o zabrani diskriminacije.

U postupku protiv su Instituta za mentalno zdravlje (koji se nalazi u Palmotićevoj ulici u Beogradu) utvrđeno je da je nepružanjem zdravstvene zaštite koja je podrazumevala bolničko zbrinjavanje pacijenata u Institutu za mentalno zdravlje, nakon pokušaja samoubistva, kao i njegovim upućivanjem u drugu zdravstvenu ustanovu, samo zbog činjenice da je osoba koja živi sa HIV-om, Institut za mentalno zdravlje prekršio propise o zabrani diskriminacije.

U postupku protiv Doma zdravlja Zvezdara utvrđeno je da je upisivanjem HIV statusa pacijenata na terapijsku listu, i to tako što je na margini terapijske liste crvenim flomasterom upisano i podvučeno “HIV infectio!”, Dom zdravlja Zvezdara, takođe, prekršio propise o zabrani diskriminacije.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je uz mišljenja dala i preporuke zdravstvenim ustanovima koje se odnose na obezbeđivanje edukacije zaposlenima o HIV/AIDS-u, poštovanje anti-diskriminacionih propisa i ravnopravnog postupanja sa pacijentima koji imaju HIV kao i sa onim koji nemaju HIV.

Q-klub, koji je pokrenuo oba postupka, uz saglasnost oštećenih pacijenata, podseća da je u Srbiji veoma prisutna diskriminacija lica s obzirom na njihovo zdravstveno stanje. Pojava diskriminacije generisana je postojanjem duboko ukorenjenih predrasuda nastalih usled raznih strahova, nedostatka osnovnog znanja i pogrešno usvojenih informacija o načinima prenosa infekcija ili prirode bolesti. Pojavni oblici diskriminacije su brojni i utiču na društveno isključivanje ovih lica, kao na primer: uskraćivanje prava na primarno i sekundarno obrazovanje, gubitak posla i otežano zapošljavanje, odbijanje pružanja osnovne i hitne medicinske nege, medijske kampanje i senzacionalistička medijska otkrića kritičnih događaja sa učešćem lica koja žive sa bolestima, odbacivanje od strane porodice, izolacija u okviru obrazovnih ili zatvorskih i drugih ustanova, vređanje i omalovažavanje, prebijanje i fizičko maltretiranje lica koja žive sa bolestima.

Zbog toga je neophodno neprekidno raditi na uvećanju svesti o prirodi bolesti, sprečavanju diskriminacije i povećanje tolerancije prema osobama koje žive sa bolestima, te njihovom prihvatanju kao ravnopravnih članova društva.

 

Q-klub

Centar za afirmaciju pozitivnog života 

Na ovom linku možete videti mišljenje protiv Instituta za javno zdravlje                                                                                                                                              

Na ovom linku možete videti mišljenje protiv Doma zdravlja Zvezdara                                                                                                                                               

 

Q-klub na novoj adresi

Mapa-Q-Cluba.jpg
01.07.2014

Q-klub je preseljen u nove prostorije na adresi Đurićeva 19 u Beogradu. Prostorije su namenjene za funkcionisanje kancelarije i psihosocijalnog servisa podrške za osobe koje žive sa HIV-om. Pozivamo sve korisnike i saradnike da nas posete.

Dobrodošli!

 

 

Studijska poseta HIV aktivista Češkoj Republici

Slika-Studijska-poseta-mala.jpg
25.06.2014

Aktivisti u oblasti HIV/AIDS-a iz Srbije bili su u studijskoj poseti Češkoj Republici kako bi se upoznali sa njihovim programima u odgovoru na HIV. Studijsku posetu organizovao je UNDP, a realizovana je u periodu između 16. i 21. juna 2014. godine.

Studijska poseta je obuhvatila posetu raznim programima u Pragu i drugim gradovima, a između ostalog posećeni su  Klinika za HIV/AIDS u centru Bulovka, koja od svog osnivanja, 1986. godine, predstavlja vodeću ustanovu u Českoj Republici koja se bavi pitanjima  HIV/AIDS-a i Dom Svetlosti (Lighthouse). Dom Svetlosti je  otvoren u Avgustu 1999. godine i namenjen je svim ljudima koji su pogodjeni HIV/AIDS-om, kako samim pacijentima, tako i njihovim porodicama i prijateljima. To je najveći nevladin i neprofitni VCT HIV centar za testiranja koji pruža smeštaj i socijalne usluge svim svojim korisnicima. U okviru  delatnosti koje se ovde sprovode velika pažnja se poklanja pitanjima koja se tiču stigme i diskriminacije.

Česka Republika i Srbija imaju slicnu epidemiološku situaciju i obe zemlje imaju neka dobra i neka loša iskustva. U Češkoj Republici ukinuta su VCCT savetovališta što je dovelo do drastičnog pada broja osoba koje se testiraju na HIV. Nevladin sektor je preuzeo rad na testiranju uz povremeno gostovanje mdeicinskih radnika. Nije dovoljno pažnje posvećeno obuci savetnika za VCCT. Ono što je prednost u Českoj Republici svakako je podrška države za rad NVO. Takodje, sistemski je resena edukacija o HIV-u kroz obrazovni sistem (155.000 dece je prošlo kroz program edukacije IGROM PROTIV AIDS-a).

U poseti je bilo 13 aktivista i medicinskih radnika iz Srbije, a predstavnik Q-kluba bio je Nikola Latković.

 

Rana dijagnostika prevenira i zaustavlja širenje HIV-a

113010 Q Club 45.jpg
25.06.2014

Nada Mićić, predsednica uduruženja Q-klub dala je časopisu INOVIA, koji se bavi medicinskim i farmaceutskim temama, intervju o važnosti testiranja i rane dijagnostike HIV infekcije. Ceo intervju možete pročitati prateći link:

Intervju Nada Mićić_INOVIA

 
 
AIDSresurs

Izveštaj 5 godina

APR