Prepoznavanje i standardizovanje usluga podrške za osobe koje žive sa HIV-om kao usluga socijalne zaštite

uvecajmo_snagu_pacijenata.jpg

Naziv projekta: Prepoznavanje i standardizovanje usluga podrške za osobe koje žive sa HIV-om kao usluga socijalne zaštite

Trajanje: 12 meseci (1.7.2011.-30.6.2012)

Partneri: Implemetaciona jednica projekta Globalnog fonda Ministarstva zdravlja, Nacionalna kancelarija za HIV/AIDS, UNAIDS, Međunarodna mreža pomoći (IAN)

Donatori: Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF), Gilead, Medicopharmacia

Cilj projekta: Stvaranje zvaničnih standarda za usluge psihosocijalne podrške za ljude koji žive sa HIV-om i obezbeđivanje njihovih usvajanja na nacionalnom nivou.

Akreditacija programa obuke za psihosocijalnu podršku i pismenost u terapiji na nacionalnom nivou.

Stvaranje održivog sistema za organizaciju i njene programe: Psihosocijalna podrška i pismenost o ARV terapiji za ljude koji žive sa HIV-om putem inkluzije u državni sistem socijalne i zdravstvene zaštite.

Opis: Sprovešćemo istraživanja o potrebama i očekivanja ljudi pogođenih HIV-om u okviru psihosocijalne podrške i pismenosti o ARV terapiji. Istraživanje se biti sprovedeno kroz pet fokus grupa za svako relevantno polje zarad što boljeg određivanja potreba osoba koje žive sa HIV-om. Biće pokrivene različite društvene grupe (MSM, omladina, IDK, žene).

Standardi za obezbeđivanje psihosocijalne podrške za ljude koji žive sa HIV-om se definišu na osnovu istraživanja i iskustva u obezbeđivanju ovakve podrške. Organizovaćemo sastanke sa pružaocima ovakvih usluga tokom procesa definisanja standarda. Po završetku nacrta standarda organizovaćemo okrugli sto za nevladine organizacije, centre socijalne zaštite, predstavnike ministartava zdravlja i rada i socijalne politike, ali i lokalnim samoupravama kako bismo predstavili standarde i programe, ali gde ćemo takođe prikupiti komentare i predloge.

Standardi će dalje biti predstavljeni Sektoru za socijalnu zaštitu Ministarstva za rad i socijalnu politiku, gde ćemo dalje lobirati za njihovo usvajanje. Po pokazivanju Ministarsvu i Institutu, organizovaćemo konferenciju (panel diskusiju) za zainteresovane strane gde ćemo istaći potrebu za implementacjom ovakvih standarda od strane Ministarstva kako bismo ih uveli u implementaciju čim pre.

Ove aktivnosti će nam omogućiti dostupnost psihosocijalne podrške i pismenosti o ARV terapiji za ljude pogođene HIV-om na standardizovan, sistematična i prepoznat način od strane državnih institucija, ali i uključen u redovne programe socijalnih usluga a time nas dovesti jedan korak bliže njihovoj održivosti.

 

Izveštaj 5 godina

APR