Linkovi

 EATG


Evropska grupa za tretman AIDS-a (EATG)
Polje delovanja EATG-a je aktivizam u sferi tretmana i njegove što vece dostupnosti.

http://www.eatg.org/

 

HIV Europe

HIV Europe je mreža organizacija i ljudi koji žive sa HIV-om, koji se zalažu za njihovu centralnu ulogu u programima koji se tiču HIV/AIDS-a na lokalu, zemljama i regionima Evrope. Q-Club je član HIV Europe od 2008. godine.

http://www.hiveurope.org/

 

HIV i-Base

HIV i-Base čini grupa aktivista, uglavnom HIV pozitivnih, koji se bave terapijom HIV infekcije i posvećeni su obezbeđivanju pravovremenih informacija o terapiji osobama koje žive sa HIV-om i pružaocima zdravstvene nege.

 

AIDS Action Europe

 

AIDS Action Europe je evropsko partnerstvo nevladinih organizacija koje je osnovano sa ciljem da se kreira efikasniji odgovor na epidemiju HIV i AIDS u Evropi. http://www.aidsactioneurope.org/

 

Globlani fond u Srbiji

Globalni fond za borbu protiv side tubierkuloze imalarije u Srbiji. http://www.hivpodrska.org.rs/o_projektu.html

 

The Global Fund

Globalni fond za borbu protiv side, tuberkuloze i  malarije je međunarodna finansiska institucija koja ulaže svetski novac kako bi spasila živote. http://www.theglobalfund.org/en/

 

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije

gif slika

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije je zaduženo za očuvanje i onapređenje zdravlja građana i praćenje zdravstvenog stanja i zdravstvenih potreba stanovništva.

 http://www.zdravlje.rs/

 

IAN - Medjunarodna mreža pomoći

gif slika

IAN je nevladina organizacija koja aktivno radi na promociji mentalnog zdravlja, kao i na zaštiti ljudskih prava kroz pružanje psihosocijalne, pravne i humanitarne pomoći izbeglicama, interno raseljenim osobama i drugim ugroženim ljudima
http://www.ian.org.rs/

 

UNICEF

Dečiji fond Ujedinjenih nacija (UNICEF) osnovan je 1946. godine da bi obezbedio hranu, odeću i zdravstvenu zaštitu za decu u posleratnoj Evropi. UNICEF je vodeća svetska organizacija koja brine o deci, njihovim pravima i potrebama i deluje u 155 zemalja u kojima pomaže deci da prežive i izgrade svoje potencijale od ranog detinjstva do adolescencije. UNICEF deluje na temelju Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta. Misija UNICEF-a je da u saradnji s vladama, civilnim sektorom i društvom u celini pomaže u promociji, zaštiti i ostvarivanju prava dece.

www.unicef.org/serbia i www.unicef.rs

 

Beogradski centar za ljudska prava

...............................................................................................................................................................................................................................................................

Belgrade Center for Human Rights

jedna od najznačajnijih organizacija u oblasti ljudskih prava na ovim prostorima.

www.bgcentar.org.rs/index.php

 

Koalicija protiv diskriminacije

je formirana da bi informisala javnost o svim slučajevima diskriminacije a posebno mizogenije, rasizma, ksenofobije, homofobije, diskriminacije dece i osoba sa hendikepom u Sbriji, a sve u cilju podržavanja uvođenja i primene antidiskriminacionih zakona u našem pravnom sistemu.

http://www.stopdiskriminaciji.org

 

Positive nation

gif slika

Positive nation je časopis koji objavljuje UKC’s (koalicija osoba koji žive sa HIV-om Velike Britanije).

http://www.positivenation.co.uk/

 

Omladina JAZAS-a

Omladina JAZAS-a - gif slika

Omladina Jugoslovenske asocijacije za borbu protiv side – Omladina JAZAS-a je nevladina, neprofitna, humanitarna organizacija osnovana 1994. godine sa ciljem da se bavi prevencijom HIV/AIDS-a i pružanjem psihosocijalne pomoći ljudima koji žive sa ovom bolešću.

http://www.jazas.rs/

 

Balkanski fond za lokalne inicijative

Balkanski fond za lokalne inicijative je domaći fond, koji podstiče ljude da se aktivno uključe u poboljšanje života u mestima u kojima žive. http://www.bcif.org/

 

Kooperativa holandskih fondacija za Centralnu i Istočnu Evropu, Holandija

CNF je osnovan 1991 godine, kao Holandska kooperacija, sa namerom da pomogne u post-komunističkim tranzicijama u društvima centralne Evrope. http://www.cooperatingnetherlandsfoundations.nl/index.htm

 

Hrvatsko udruženje za borbu protiv HIV-a

HUHIV je nevladino, nepolitičko, neprofitno udruženje koja se bavi prevencijom i pomoći obolelima od HIV-infekcije i AIDS-a. http://www.huhiv.hr/

 

ISKRA – Loznica

ISKRA

Udruženje građana “ISKRA – LOZNICA” je udruženje građana osnovano kao nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje čiji je cilj zdravstvena i ekološka edukacija i razvijanje svesti građana o mnogim temama i njihovo angažovanje.

www.iskra.org.rs

 

Handicap International

gif slika

Handicap international podržava lokalne organizacije uključene u procese promocije jednakih prava, mogućnosti i uključenje osoba sa invaliditetom u cilju postizanja evropskih i svetskih standarda.

 http://www.hi-see.org/

 

Izveštaj 5 godina

APR